Tuesday, June 26, 2007

our roles

Group members: zhang zilu (bruce)
Goh jin yang
Toh shao wei
Chia mike shen
Hong meng hock

1: Disscusion Director - zilu
: Plot Analyzer -Jin Yang
3: Vocabulary Finder - meng hock
'4: Connecter - mike shen
5: Character Analyzer - shao wei

0 comments: